• เข้าเยี่ยมชมแล้ว จำนวน
  • website counter
  • ครั้ง
  • เริ่มบันทึกเมื่อ 1 เมษายน 2562
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา ของโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
วัดความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1 ระดับความพึงพอใจการบริหารจัดการ 961 15 0 0 0
1 ระดับความพึงพอใจการบริการพื้นที่ต่อชุมชน 761 257 0 0 0