• เข้าเยี่ยมชมแล้ว จำนวน
  • website counter
  • ครั้ง
  • เริ่มบันทึกเมื่อ 1 เมษายน 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา ของโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
รายการ ฝ่ายงาน รายละเอียด จำนวนครั้ง
1 วิชาการ ออกหลักฐานทางการศึกษา 318
2 บริหารทั่วไป การให้บริการสถานที่ 12