• เข้าเยี่ยมชมแล้ว จำนวน
  • website counter
  • ครั้ง
  • เริ่มบันทึกเมื่อ 1 เมษายน 2562
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ของโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
1. การจ้างครู และบุคลากรสนับสนุน ดำเนินการระเบียบมีสัญญาว่าจ้างถูกต้อง
2. การพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางโรงเรียนได้สนับสนุนครูให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. การส่งเสริม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ได้จัดอบรมการทำวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 ให้ครูทุกคนได้รับทราบ และจัดเก็บงานตามกรอบตัวชี้วัด
4. การส่งเสริม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา