• เข้าเยี่ยมชมแล้ว จำนวน
  • website counter
  • ครั้ง
  • เริ่มบันทึกเมื่อ 1 เมษายน 2562
ระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ของโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
รายการ ฝ่ายงาน รายละเอียด
1 วิชาการ ประสานขอหลักฐานทางการศึกษา ติดต่อสอบถาม
2 บริหารทั่วไป การจองให้บริการสถานที่
14-15 กันยายน 2563 จองใช้งานห้องโสตฯ (สาธารณสุข)
19 กันยายน 2563 จองใช้สนามเปตอง
30 กันยายน 2563 จองใช้หอประชุม (กิจกรรมโรงเรียน)
7-8 ตุลาคม 2563 จองใช้หอประชุม (กิจกรรมโรงเรียน)
ติดต่อสอบถาม https://m.me/kohphangansuksaschool