• เข้าเยี่ยมชมแล้ว จำนวน
  • website counter
  • ครั้ง
  • เริ่มบันทึกเมื่อ 1 เมษายน 2562
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
ร่วมแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
ร่วมแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
ร่วมแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ให้ผู้ปกครองทราบ
ประชุมกำกับติดตามการขับเคลื่อนการต่อต้านการทรุจริต