ความเป็นมา

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ได้รับบริจาคที่ดิน
จากผู้มี จิตศรัทธาจำนวน ๓๕ ไร่ ๓ งาน ๗๘ ตารางวา โดยมีการเคลื่อนไหวการก่อตั้งโรงเรียนดังนี้
พ.ศ. ๒๕๑๕ มีการเคลื่อนไหวเพื่อก่อตั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอเกาะพะงัน โดยประชาชนและกรรมการวัดอัมพวัน นำโดย นายบัญชา แท่งทองคำ และกำนัน จิ๋ว พิริยสถิต แต่ยังไม่สำเร็จ

พ.ศ. ๒๕๑๖ มีการเคลื่อนไหวเพื่อก่อตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้นอีก มีนายนำ บุญช่วย กำนันตำบลบ้านใต้ และนายนรินทร์ พูลทรัพย์ สารวัตรกำนัน เป็นแกนนำ ดำเนินงานทั้งส่วนราชการและเอกชน คือ ขอบริจาคที่ดินจากเจ้าของบ้าง ขอซื้อบ้าง ทั้งขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาบ้าง ได้สำรวจดูที่ไว้หลายแห่ง ในที่สุดก็ได้ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน
๒๘ พ.ค. ๒๕๑๖ ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งให้เปิดรับนักเรียน แต่มีเหตุขัดข้องเป็นอุปสรรค ไม่อาจเปิดทำการสอนได้ แกนนำผู้ก่อตั้งโรงเรียนต้องดำเนินการจนกระทั้งถึง ปี ๒๕๑๗
๒๘ มี.ค. ๒๕๑๗ ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีวิทยุแจ้งว่า กรมสามัญศึกษาสั่งให้โรงเรียนเปิดรับนักเรียน ดำเนินการสอนได้ในปีการศึกษา ๒๕๑๗ ขณะนั้นมีนายยุทธชัย ศรีสว่าง ปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอเกาะพะงัน แกนนำและประชาชนช่วยกันปรับปรุงสถานที่เรียนเป็นการใหญ่ แต่หาครูมาสอนยากมาก ในที่สุดได้ นายโพธิ์ วิมล เป็นทั้งครูสอนและครูใหญ่ชั่วคราว นับว่าเป็นผู้เสียสละและผู้มีพระคุณทีเดียว มีนักเรียนรุ่นแรกจำนวน ๓๕ คน
๑๕ พ.ค. ๒๕๑๗ เปิดอาคารเรียน เวลา ๙.๓๙ น. เป็นปฐมฤกษ์ให้นักเรียนเข้าห้องเรียน
๑๗ พ.ค. ๒๕๑๗ ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียน โดยนายกระจ่าง ศิรินทรนนท์ เดิมนั้น โรงเรียนมีชื่อว่า โรงเรียนเกาะพะงัน กระทรวงศึกษาธิการสั่งให้เพิ่มคำว่าศึกษา จึงเป็น โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
๓๐ ก.ค. ๒๕๑๗ นายทะนุ นิตย์นรา เข้ารับงานเป็นครูใหญ่ ทั้งบริหารและสอนในระยะเริ่มแรก มีครูวิระยา เพชรเจริญ ครูบุปผา พุ่มเจริญ ครูณรงค์ พรหมรักษ์ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาจึงเริ่มเป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์ขึ้น สถานที่เรียนเริ่มแรกมุงด้วยจาก กั้นห้องด้วยจาก บางคนเรียกว่า โรงเรียนคอกเป็ด หรือ คอกไก่ ทำการสอนอยู่ได้ประมาณ ๓ ปี จึงได้งบประมาณมาสร้างเป็นอาคารถาวร ปี ๒๕๑๙
๑๙ ธ.ค. ๒๕๑๙ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรก สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๕๒๐ และเปิดให้
นักเรียนเข้าเรียนเมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๑๙